Tjänster

VAD VI LEDER SNYGGT


Leda Snyggt är ett oberoende företag som erbjuder projektledningstjänster inom Bygg.

Vi erbjuder vårt ledarskap till att leda era projekt och medarbetare på ett snyggt sätt!


Ett gott ledarskap lockar fram det bästa i var och en av oss, när det som bäst behövs.

Vårt sätt att leda bygger på att ha tid att tänka, fundera och reflektera över bästa lösning.

Bygg

Vi utför Projektledning, Projekteringsledning och Byggledning, KA-uppdrag samt uppdrag inom BAS-P. Med kunskap inom entreprenadjuridik åtar vi oss uppdrag inom upphandlingsledning. 


Genom våra goda kunskaper om alla skeden i ett projekt åtar vi oss såväl hela projektorganisationen som delar av den. Våra medarbetare har erfarenheter från att driva projekt i alla entreprenadformer och olika leverantörslösningar inklusive erfarenhet inom partnering/samverkansentreprenader.

Förändringsledning

Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge.


Vår tro är att beteendeförändringar som sker genom tvång löper stor risk att inte bli accepterade eller beständiga, därför lägger vi stor vikt vid att lyssna in de människor som berörs och att skapa en tydlig bild för dem av vad förändringen innebär. Tillsammans skapar vi sedan en vision/ en målbild att leda mot.


Detta görs t.ex. via workshops, möten och intervjuer med anställda, chefer och ledning. Samtidigt utför vi också ofta en riskanalys med fokus på förändringen, detta är ett bra verktyg för att identifiera eventuell oro och hinder som kan finnas i organisationen och denna uppdaterar vi sedan kontinuerligt under resans gång.

Rent konkret innebär förändringsledning med Leda Snyggt att vi parallellt med att ett projekt startar, planerar in och lägger tid på strukturerad förändringsledning inom de områden där vi ser att detta behövs, allt i samråd med våra kunder.


Skillnaden mellan projektledning och förändringsledning?


Projektledning kan beskrivas så att man generellt fokuserar på den tekniska lösningen medan förändringsledning fokuserar på människorna i förändringen. Exempelvis kan projektledning fokusera på att utforma en ny lokal, bygga om ett befintligt kontor, flytta en verksamhet från ett ställe till ett annat eller ställa krav på människor att börja arbeta på nya sätt medan förändringsledning fokuserar på att skapa förståelse och acceptans hos mottagarna för det nya sättet, flytten, och eller den egna rollen i den nya verksamheten. 


Förändringsledning utgör ett komplement till projektledning genom att de två professionerna fokuserar på helheten i projektet - teknik och människa!

Våra kunder finns bland kommunala och kommersiella fastighetsägare samt statliga organisationer.


Intresserad av att få kontakt med oss? Vi är alltid intresserade av nya spännande samarbeten. 

 
 
 
 
Jag godkänner att ni sparar mina personuppgifter i syfte att kunna kontakta mig som en del i Leda Snyggt's tjänster och förstår att jag kan kontakta er för att ta bort mina personuppgifter.
 
 


Leda Snyggt AB


Tel 08-633 11 00


Adress: Nytorgsgatan 17, 116 22 Stockholm


Följ oss på Linkedin